แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. A:……did you keep your gun? B:In the drawer.
  what
  Where
  How
  When
  Why
2. A:……do you have lunch? B:In the dinner hall.
  Why
  Where
  whose
  What
  When
3. She …………….. breakfast at six o’ clock.
  eat
  had
  has
  have
  eats
4. A:……meal do you have a day? B:three.
  why
  How many
  Which
  How much
  What
5. A:……does mai sing? B:Very sweetly.
  which
  How many
  How
  Why
  What
6. A:……man is the thief? B:they younger one.
  Who
  Which
  What
  Whose
  How
7. A:……dress are you wearing? B:My sister's.
  Which
  Whose
  What
  Who
  How
8. A:What size is it?B:………………
  14
  12
  Too tight.
  Blue
  Medium.
9. A:……visited you yesterday? B:somchai.
  How
  Whose
  What
  Whom
  Who
10. A:……is you school from here? B:It's about 3 kilometres from here.
  Where
  How many
  How far
  How
  here
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:06:58am