แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Give me some more coffee,…...?"
do I
will you
shall I
shall We
is she
2. Tim…….ill two day ago.
aren't
was
has been
is
is being
3. We…….good friends for many years
did
have been
are
were
aren't
4. "Miss peter wasn't in the office,…...?"
isn't she
is she
was she
wasn't she
is shes
5. You study new words carefully…..?
do
don't I
don't you
do I
do you
6. They……….the sailing boat last week
sailed
will sail
sail
have sailed
sails
7. I ……. someone last night.
see
saw
seeing
have seen
has see
8. ……….thomson ill last month?
Who
Did
Had
Has
Was
9. Jane……me last week.
visited
visit
is visitting
has visit
has
10. He……this film several times.
saw
seen
is seen
has seen
see
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:00:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::