แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. daily แปลว่าอะไร
  เหมือน
  แล้ว
  ล่าช้า
  เป็นประจำ
  ข้างใต้
2. across แปลว่าอะไร
  ตรงข้าม
  ครั้งหนึ่ง
  ระวัง
  สนุก
  ทันที
3. carefully แปลว่าอะไร
  ทันที
  ระวัง
  ครั้งหนึ่ง
  ตรงข้าม
  ระวัง
4. aleady แปลว่าอะไร
  เหมือน
  ล่าช้า
  เป็นประจำ
  แล้ว
  ข้างใต้
5. below แปลว่าอะไร
  ล่าช้า
  เป็นประจำ
  แล้ว
  ข้างใต้
  เหมือน
6. elephant แปลว่าอะไร
  ช้าง
  ระวัง
  ตรงข้าม
  ทันที
  ครั้งหนึ่ง
7. around แปลว่าอะไร
  ตรงข้าม
  ครั้งหนึ่ง
  ทันที
  ระวัง
  รอบ
8. once แปลว่าอะไร
  สนุก
  ทันที
  ตรงข้าม
  ระวัง
  ครั้งหนึ่ง
9. late แปลว่าอะไร
  เป็นประจำ
  ข้างใต้
  แล้ว
  ล่าช้า
  เหมือน
10. suddenly แปลว่าอะไร
  ทันที
  ตรงข้าม
  ครั้งหนึ่ง
  สนุก
  ระวัง
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:19:52am