แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. จงหาคำตอบ24*2-6+10+8/2=?
  2.4
  7
  12
  22
  30
2. ห.ร.ม.ของ 18 และ 27 คือข้อใด
  4
  6
  9
  11
  3
3. 5 ตารางกิโลเมตร เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
  "50,000ตารางเซนติเมตร"
  "500,000ตารางเซนติเมตร"
  1ตารางเซนติเมตร
  "5,000,000ตารางเซนติเมตร"
  500 ตารางเซนติเมตร
4. ข้อใดเป็นผลลัพธุ์ของ 97x35
  3396
  3398
  3395
  3397
  3333
5. มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือมุมใด
  มุมแหลม
  มุมตรง
  มุมป้าน
  มุมกลับ
  มุมฉาก
6. จำนวนใดมากกว่า 17 อยู่ 18
  50
  35
  45
  30
  40
7. ห.ร.ม.ของ 40และ 30 คือข้อใด
  15
  25
  10
  20
  30
8. "ห.ร.ม.ของ 16 ,24 และ 30 คือข้อใด"
  2
  4
  1
  3
  5
9. "จงหา ห.ร.ม. ของ 525252,535353และ626262"
  11
  10101
  1010101
  110101
  111111
10. ซื้อดินสอมาโหลละ 18 บาท ดินสอ 1 แท่งราคาเท่าไร
  1 บาท
  1.5 บาท
  2 บาท
  2.5 บาท
  3 บาท
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:19:49am