แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. จำนวนในข้อใดต่อไปนีมี 11 เป็นตัวประกอบ
  "10,111"
  407
  300
  111
  "22,222"
2. [(-153)-(-3)]+[36/(-12)]=?
  -600
  600
  153
  -153
  300
3. ประโยคสัญลักษณ์ใดไม่ถูกต้อง
  A-B=B-A
  Ax(BxC)=(AxB)xC
  AxB=BxA
  A+B=B+A
  A+(B+C)=(A+B)+C
4. ตัวประกอบเฉพาะของ 104 คือข้อใด
  "1,2,26"
  "1,2,13"
  "2,13"
  "1,2,13,26"
  "1,2,3,4,5"
5. [(-5)+(-6)]x[(-7)+8]= ?
  13
  -11
  12
  -12
  11
6. ค่าของ(15x10)+(20x10) มีค่าเท่าใด
  500
  250
  350
  150
  305
7. ข้อใดใช้สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มสำหรับการคูณอย่างเดียว
  6x(5x2)=6x40
  6x(5x8)=30x8
  6x(5x8)=8x30
  6x(5x8)=6x40
  6x(5x8)=40x6
8. ผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 13ถึง 31 คือข้อใด
  168
  80
  124
  170
  132
9. 320/[(-35)+33]= ?
  0
  -318
  160
  318
  -160
10. ตัวประกอบทั้งหมดของ 40 มีกี่จำนวน
  5
  8
  4
  6
  10
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:34:31am