แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
  1313
  17
  9
  6
  14
2. ข้อใดแยกตัวประกอบได้ถูกต้อง
   24 = 2x3x4
  50=5x10
  20=5x4
  60=6x5x2
   30 = 2x3x5
3. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
  30
  75
  8
  74
  59
4. ค่าสัมบูรณ์ข้อใดมากที่สุด
  -100
  -5
  -10
  0
  20
5. ประโยคใดต่อไปนี้เป็นการแยกตัวประกอบ
  1001=11x91
  2431=11x13x17
  9009=3x9x11x13
  4563=7x11x39
  122=12x10
6. 1+2+3+4+5+6+7+8+9=
  45
  10
  15
  55
  35
7. 40-(-10)เท่ากับข้อใด
  -60
  30
  50
  -50
  -30
8. ฉันซื้อส้มมาราคา 5 ผล 1บาท ขายไป จะได้กำไรเท่าไร
  25%
  12%
  15%
  30%
  20%
9. ค.ร.น. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  "90,126,135,255"
  "80,108,720,864"
  "96,100,120,144"
  "64,70,80,112"
  "10,20,30,40"
10. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
  -0.59
  0.48
  0
  0.00004
  0.68
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:36:48am