แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดอาจไม่มีด้านสองด้านที่ยาวเท่ากัน
  รูปว่าว
  ผืนผ้า
  คางหมู
  จัตุรัส
  ด้านขนาน
2. 40.96 x078.125
  3200000
  3200
  32000
  320
  320000
3. "ค่าประจำตำแหน่งของ 5,8 จาก 21.538 ต่างกันเท่าไร"
  0.909
  0.99
  0.099
  0.009
  0.9009
4. ข้อใดคือคำตอบของสมการ 2y+4=18
  13
  7
  9
  11
  5
5. จำนวนในข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อย
  3.3 0.303 0.3 0.300
  3.3 0.303 0.3003 0.3
  3.3 0.3 0.303 0.3003
  3.3 0.3003 0.303 0.3
  0.3 3.3 0.303 0.3003
6. ผลคูณของจำนวนเฉพาะระหว่าง 30-40 คือข้อใด
  1295
  1120
  1147
  1300
  1209
7. ข้อใดเป็นคำตอบของ 31720/0.61
  520000
  520
  52000
  0.52
  5200
8. รูปสี่เหลี่ยมใดทั้งสี่มุมไม่มีมุมป้าน
  ขนมเปียกปูน
  รูปว่าว
  จัตุรัส
  คางหมู
  รูปว่าว
9. ผลคูณของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 18 กับ 32 คือข้อใด
  32/18
  18-32
  18 x32
  18+32
  32-18
10. จำนวนใดมีตัวประกอบมากที่สุด
  14
  17
  12
  15
  18
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:31:49am