แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ
  1313
  19
  39
  49
  9
2. จำนวนตรงข้ามของ 90-16 คืออะไร
  -70
  -64
  -74
  -84
  -94
3. (ax6)+2=32 a เท่ากับเท่าไร
  12
  5
  6
  7
  4
4. (ax12)+5=149 a เท่ากับเท่าไร
  5
  7
  4
  6
  12
5. (ax50)+5=195 a เท่ากับเท่าไร
  4
  5
  6
  7
  12
6. ค่าสัมบูรณ์ของ -40 คืออะไร
  -40
  1
  50
  -50
  40
7. จำนวนตรงข้ามของ 600 คืออะไร
  -700
  -70
  -600
  600
  1
8. ข้อใดไม่ไช่จำนวนเฉพาะ
  31
  61
  17
  41
  51
9. จำนวนตรงข้ามของ 32 คืออะไร
  42
  -32
  [-32]
  32
  32
10. (ax6)-6=18 a เท่ากับเท่าไร
  5
  6
  12
  7
  4
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:45:51am