แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
  สารผสมเนื้อเดียว
  สารประกอบเนื้อเดียว
  สารผสมเนื้อผสม
  ธาตุ
  คอลลอยด์
2. ข้อใดเป็นของแข็ง
  โกโก้
  นม
  น้ำ
  ออกซิเจน
  พลาสติก
3. สิ่งใดงอกไหม่ได้ดีที่สุด
  พลานาเรีย
  ไส้เดือน
  ดอกไม้ทะเล
  ฟองน้ำ
  หอย
4. ผู้ผลิตอาหารของโลกคือ
  พืชและสัตว์
  สัตว์
  พืชสีเขียว
  ผู้ย่อยอินทรีสาร
  คน
5. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  ตั้งทฤษฎี
  ตั้งปัญหา
  วิเคราะห์
  พยายามตอบปัญหา
  คิด
6. เราเดินทางไปยังนอกโลกดาวดวงใดต้องใช้เวลานานที่สุด
  อังคาร
  เสาร์
  พุธ
  ศุกร์
  เนปจูน
7. ปรากฏการณเรือนกระจกเกิดปัญหาด้านใดมากที่สุด
  ทะเล
  ดิน
  เสียง
  อากาศ
  ท้องฟ้า
8. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
  พยายามตอบปัญหา
  สังเกตุ
  ทดลอง
  คิด
  ตีความ
9. เราต้องเดินทางจากโลกดาวดวงใดไกลที่สุด
  พุธ
  อังคาร
  จันทร์
  เสาร์
  ศุกร์
10. การเปลี่ยนสถานะจาก แข็งเป็น แก็สเรียกว่าอะไร
  ระเหิด
  ระเหย
  ควบแน่น
  กลายเป็นไอ
  หลอมเหลว
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:02:51am