แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
สวัสดี
ส้มเขียวหวาน
ทุเรียนกวน
มะละกอ
สับปะรด
2. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
พันธุ์
ครรภ์
พราหมณ์
ชาญ
จาน
3. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
สัตว์
ก๊าส
มรรค
นิจ
หาด
4. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
9
6
7
8
5
5. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
ชาวเรา
วาบวับ
ล่องลอย
เสร็จสิ้น
รักดี
6. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ถวายพร
ปลาปักเป้า
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
รถขนขนุน
7. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
กตัญญูรู้คุณ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
8. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
9. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เคราะห์
เล่ห์
สิงห์
เสน่ห์
เจาะ
10. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
ฉันท์
จิต
เศษ
กัด
อิฐ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:36:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::