แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
รัก กิน ไข่ รา
2. คำใดผันได้ 3 เสียง
พอ
กัน
แซง
กาบ
ดง
3. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ร ล
อ ฮ
ด ต
ช ซ
พ ฟ
4. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
เจ้า
พ่อ
ค่ำ
ถ้อย
ล้อ
5. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระประสม
สระเกิน
สระคู่
สระเดี่ยว
สระแท้
6. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
ชนะ
กลี
ชนวน
สิริ
ปราศ
7. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
วาน
ฝา
ขัด
โนต
มา
8. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
รัก กิน ไข่ รา
ลาว เรียน
ตอน สอน
งาน เลข
เสก เทียน
9. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
ปก
จก
กัก
หก
รก
10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
บ้านพ่อ
ไพร่ฟ้า
กินข้าว
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:34:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::