แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
  ด ต
  ร ล
  อ ฮ
  ช ซ
  พ ฟ
2. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
  รัก กิน ไข่ รา
  เขา สวม หมวก
  ฉัน ฝัน เห็น
  สาย ฝน ถูก
  นก เขา ขัน
3. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
  สิริ
  กลี
  ปราศ
  ชนวน
  ชนะ
4. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
  ลาว เรียน
  ตอน สอน
  งาน เลข
  เสก เทียน
  รัก กิน ไข่ รา
5. คำใดผันได้ 3 เสียง
  กาบ
  กัน
  ดง
  แซง
  พอ
6. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
  สระเดี่ยว
  สระเกิน
  สระแท้
  สระประสม
  สระคู่
7. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
  หก
  จก
  รก
  ปก
  กัก
8. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
  ท่าน้ำ
  บ้านพ่อ
  ไพร่ฟ้า
  หน้าเศร้า
  กินข้าว
9. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
  ถ้อย
  เจ้า
  ค่ำ
  พ่อ
  ล้อ
10. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
  โนต
  ฝา
  มา
  วาน
  ขัด
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:35:00am