แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สระเกินมีกี่เสียง
  8เสียง
  21เสียง
  6เสียง
  18เสียง
  30 เสียง
2. ข้อใดผันได้3เสียง
  แซง
  กัน
  กาบ
  ดง
  กับ
3. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
  เอก
  โท
  จัตวา
  ตรี
  สามัญ
4. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
  สาว
  ขวาน
  ควร
  กว้าง
  ฉาว
5. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
  44 สระ
  32 สระ
  21 สระ
  24 สระ
  3 เสียง
6. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
  ปก
  จก
  กัก
  หก
  เด็ก
7. สระพวกใดมี 18 เสียง
  สระประสม
  สระเกิน
  สระไอ
  สระเอีย
  สระแท้
8. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
  สาย ฝน ถูก
  ฉัน ฝัน เห็น
  นก เขา ขัน
  เขา สวม หมวก
  กิน ข้าว กับ ปลา
9. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
  เอือะ
  เอีย
  เอียะ
  อัวะ
  ไอ
10. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
  กลอง
  นอน
  นวล
  ทุกข์
  หวง
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:49:10am