แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดผันได้3เสียง
แซง
กัน
กาบ
ดง
กับ
2. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
เขา สวม หมวก
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
ฉัน ฝัน เห็น
กิน ข้าว กับ ปลา
3. สระภาษาไทยมีกี่เสียง
24 สระ
44 สระ
21 สระ
32 สระ
3 เสียง
4. พยัญชนะ”ว” ในข้อใดเป็นสระ
สาว
ขวาน
ควร
กว้าง
ฉาว
5. สระเกินมีกี่เสียง
30 เสียง
8เสียง
21เสียง
6เสียง
18เสียง
6. สระพวกใดมี 18 เสียง
สระไอ
สระประสม
สระเกิน
สระแท้
สระเอีย
7. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดไม่มีรูปสระ
จัตวา
เอก
ตรี
สามัญ
โท
8. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน
กลอง
นอน
นวล
ทุกข์
หวง
9. ข้อใดผันวรรณยุกต์ได้2เสียง
ปก
จก
กัก
หก
เด็ก
10. ข้อใดคือเสียงสระประสมระหว่าง”อิ” กับ”อะ”
เอียะ
เอือะ
อัวะ
เอีย
ไอ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:49:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::