แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดที่เขียนผิด
คุรุภัณฑ์
คะนอง
คารวะ
คลินิก
ครุศาสตร์
2. คำใดที่เขียนผิด
กระเพาะ
กะลาสี
กะเทย
กะโหลก
กลาสี
3. คำใดที่เขียนผิด
คน
ครองราชย์
คทา
ฅน
สมอง
4. คำใดที่เขียนผิด
กิตติมศักดิ์
กินรี
กะโหลก
เกมส์
กำเหน็จ
5. คำใดที่เขียนผิด
กบาล
กฏ
กะพริบ
กระเพาะ
กงสุล
6. คำใดที่เขียนถูก
ชมด
ชะนี
นี
ชมภู
ชลอ
7. คำใดที่เขียนถูก
ชะลอ
ชีพตักษัย
ชลอ
ชัชวาลย์
ชีวะประวัติ
8. คำใดที่เขียนถูก
งบดุลย์
งูสวัส
จงอย
จงกลม
งบดุล
9. คำใดที่เขียนถูก
จั๊กจั่น
จักรพรรดิ์
จลศาสตร์
จักร์
จักรวรรดิ์
10. คำใดที่เขียนถูก
ฉะบับ
ฉนี้
ฉะนั้น
ฉนั้น
ฉันท์ญาติ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:04:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::