แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You haven’t finished your homework. You …………..watch TV.
is
won’t
can’t
doesn’t
isn’t
2. "A: ……………one do you like best, the green one or the red one?B: The red one. It looks better."
What
Which
Who
How
Why
3. A: Can I borrow your car?B: ………………………………
Sure. I must use it.
"Sorry, I’m not using it now."
"Certainly, here is the key."
"Of course, I’m using it right now."
"Ok, I’m using it right now."
4. A: How much is this handbag?B: …………………………………
It’s not sale.
It’s brown.
It is fifty dollars.
"Oh, it is very beautiful."
"Oh,it is very expersive."
5. A: Would you like some iced tea?B: ……………………………………
Thank you.
That’s right.
You’re welcome.
"Yes, please."
Sorry
6. A: …………………………B: Once a day.
Do you always finish your work in time?
How often do you go to Bangkok?
Do you visit your aunt?
When did you see her?
Where are you?
7. We haven’t got …………….milk in the fridge.
an
any
a
the
some
8. A: ……………do you usually have dinner?B: At half past six.
Where
Which
What
Why
What time
9. A: ………………is your school bag?B: It’s black.
What
What kind
How many
How color
What color
10. A: What’s the matter?B: ……………………………
I’m fine.
I am a student.
I have a toothache.
I’m very well.
My name is Sara.
11. A: ………… do the tourists like Chiang Mai?B: Because the weather is very nice.
What
When
Why
Where
How
12. A: ……………….do you go to school.B: I go to school on foot.
When
Why
What
How
Where
13. Tim ……………. speak Italian and French.
can
isn’t
is
does
don’t
14. A: ………………………………………B: It’s my brother shirt.
Who shirt is it?
Whose brother is it?
Whose shirt is it?
Whose shirts are it?
What shirt is it?
15. You ……………shout at the animals and wake them up.
can’t
mayn’t
must
mustn’t
can
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:33:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::