แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. We haven’t got …………….milk in the fridge.
  any
  a
  an
  the
  some
2. A: ………… do the tourists like Chiang Mai?B: Because the weather is very nice.
  What
  When
  Why
  Where
  How
3. A: ……………….do you go to school.B: I go to school on foot.
  How
  Why
  Where
  When
  What
4. You haven’t finished your homework. You …………..watch TV.
  doesn’t
  can’t
  isn’t
  won’t
  is
5. A: ………………………………………B: It’s my brother shirt.
  Whose brother is it?
  Whose shirt is it?
  What shirt is it?
  Who shirt is it?
  Whose shirts are it?
6. You ……………shout at the animals and wake them up.
  can
  mustn’t
  mayn’t
  can’t
  must
7. "A: ……………one do you like best, the green one or the red one?B: The red one. It looks better."
  Who
  How
  Which
  What
  Why
8. A: How much is this handbag?B: …………………………………
  "Oh, it is very beautiful."
  It’s not sale.
  It is fifty dollars.
  It’s brown.
  "Oh,it is very expersive."
9. A: …………………………B: Once a day.
   Do you visit your aunt?
  When did you see her?
  How often do you go to Bangkok?
  Do you always finish your work in time?
  Where are you?
10. A: ……………do you usually have dinner?B: At half past six.
  Where
  What time
  Which
  What
  Why
11. A: Would you like some iced tea?B: ……………………………………
  Sorry
  That’s right.
  You’re welcome.
  "Yes, please."
  Thank you.
12. A: Can I borrow your car?B: ………………………………
  "Ok, I’m using it right now."
  "Of course, I’m using it right now."
  Sure. I must use it.
  "Certainly, here is the key."
  "Sorry, I’m not using it now."
13. A: What’s the matter?B: ……………………………
  My name is Sara.
  I am a student.
  I have a toothache.
  I’m very well.
  I’m fine.
14. Tim ……………. speak Italian and French.
  does
   don’t
  can
  is
  isn’t
15. A: ………………is your school bag?B: It’s black.
  How many
  How color
  What kind
  What
  What color
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:31:37am