แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. There is ………….sugar in the cup.
  an
  any
  a
  some
  the
2. My mother has…………..red bicycle.
  any
  some
  a
  an
  the
3. They have got ………..umbrella?
  any
  a
  an
  the
  some
4. Have you got………….crisps?
  any
  a
  an
  the
  some
5. Sadie hasn't got …………… dolls.
  any
  a
  an
  the
  some
6. There are ……… dogs in the street.
  any
  some
  a
  an
  the
7. There is snow on ……………mountain.
  a
  an
  some
  any
  the
8. We have got………………..English lesson today.
  a
  an
  some
  any
  the
9. I have got ……………..exciting computer game.
  any
  a
  an
  the
  some
10. Is he drinking…………….coffee?
  any
  some
  a
  an
  the
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:32:01am