แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ job
  word
  work
  puppy
  pass
  paper
2. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ full
  low
  short
  empty
  long
  closed
3. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ men
  widow
  princess
  girl
  women
  prince
4. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ fast
  low
  poor
  slow
  soft
  long
5. "ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ opposite of ""on"""
  letter
  tell
  closed
  open
  off
6. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ dry
  poor
  wet
  new
  soft
  low
7. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ queen
  girl
  hero
  gander
  king
  maid
8. ข้อใดคือคำตรงข้ามกับ wizard
  girl
  waitress
  maid
  niece
  witch
9. ข้อใดคือคำที่มีความหมายเหมือนกับ what a hen lays
  grow
  tail
  puppy
  eggs
  cat
10. ข้อใดคือคำตรงข้ามของ funny
  noisy
  sad
  happy
  serious
  difficult
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:44:44am