แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. Dictionaries are a kind of …………………..
  tree
  game
  book
  boat
  tool
2. Orange juice is a kind of ……………….
  tool
  food
  drink
  seat
  boat
3. Soccer is a kind of …………………
  drink
  food
  tool
  seat
  game
4. Armchairs are a kind of ……………
  seat
  tool
  boat
  book
  food
5. Sharks are a kind of …………..
  tree
  fish
  insect
  seat
  game
6. Hammers are a kind of……………….
  seat
  boat
  game
  tool
  book
7. Ants are a kind of ………………
  food
  insect
  book
  tool
  fish
8. An oak is a kind of ……………
  food
  tree
  insect
  fish
  drink
9. Bread is a kind of ………………
  boat
  tool
  food
  seat
  drink
10. Canoes are a kind of …………………
  game
  tool
  insect
  boat
  fish
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:47:00am