แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Ants are a kind of ………………
tool
book
fish
insect
food
2. Orange juice is a kind of ……………….
seat
tool
drink
food
boat
3. Dictionaries are a kind of …………………..
tree
book
boat
tool
game
4. Armchairs are a kind of ……………
food
tool
book
seat
boat
5. Bread is a kind of ………………
seat
boat
food
tool
drink
6. Sharks are a kind of …………..
insect
tree
fish
game
seat
7. An oak is a kind of ……………
tree
insect
food
fish
drink
8. Canoes are a kind of …………………
insect
fish
boat
tool
game
9. Hammers are a kind of……………….
game
tool
boat
seat
book
10. Soccer is a kind of …………………
drink
food
tool
seat
game
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:47:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::