แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. You can light a cigarette with a …………….
water
match
fruit
hair
water
2. You can wash your hands with……………..and water.
hair
soup
soap
meat
bread
3. Most of the westerners eat……………….
hair
match
bread
door
seats
4. You can cut ……………….with scissors.
soap
meat
hair
soup
door
5. You can eat your……………..with a spoon.
water
soup
door
hair
bread
6. There are four…………….in the front row.
bread
seats
door
hair
hand
7. You can carry …………..in a basket.
door
match
hair
soup
fruit
8. You can carry …………..in a bucket.
soap
hair
door
bread
water
9. You can unlock the …………..with a key.
door
match
seats
bread
fruit
10. You can cut your……………..with a knife.
bread
seats
meat
door
soap
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:45:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::