แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. Most of the westerners eat……………….
  match
  seats
  hair
  bread
  door
2. There are four…………….in the front row.
  bread
  door
  hair
  hand
  seats
3. You can eat your……………..with a spoon.
  door
  bread
  hair
  water
  soup
4. You can carry …………..in a basket.
  fruit
  match
  hair
  soup
  door
5. You can cut your……………..with a knife.
  soap
  door
  bread
  meat
  seats
6. You can unlock the …………..with a key.
  door
  match
  seats
  bread
  fruit
7. You can light a cigarette with a …………….
  hair
  water
  water
  fruit
  match
8. You can cut ……………….with scissors.
  soup
  meat
  door
  soap
  hair
9. You can wash your hands with……………..and water.
  soup
  meat
  soap
  hair
  bread
10. You can carry …………..in a bucket.
  hair
  door
  soap
  bread
  water
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:41:33am