แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
serious
honest
friendly
tall
happy
2. They have got ……………eyes.
brown
short
quite
easy
new
3. I have got ………..hair.
friendly
short
tall
cold
dangerous
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
ear
heart
long
leg
eye
5. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
table tennis
happiness
tennis racket
moutain bike
surfboard
6. He is a ………….man.
new
curly
tall
brown
empty
7. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
this evening
today
this morning
tonight
teacher
8. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
empty
red
blue
black
pink
9. They are …………….animals.
easy
short
curly
long
dangerous
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
mouth
difficult
awful
easy
dangerous
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:02:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::