แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  leg
  long
  eye
  heart
  ear
2. They are …………….animals.
  short
  curly
  dangerous
  easy
  long
3. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  happy
  honest
  friendly
  tall
  serious
4. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  mouth
  easy
  dangerous
  difficult
  awful
5. He is a ………….man.
  new
  curly
  tall
  brown
  empty
6. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  moutain bike
  tennis racket
  surfboard
  happiness
  table tennis
7. I have got ………..hair.
  short
  tall
  dangerous
  friendly
  cold
8. They have got ……………eyes.
  easy
  new
  brown
  quite
  short
9. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  tonight
  today
  teacher
  this morning
  this evening
10. คำในข้อใดแตกต่างจากพวก
  empty
  red
  pink
  blue
  black
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:01:15am