แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดต่างจากพวก
sheet
rose
blanket 
bedspread  
bolster
2. I………four pictures.
am
has
is
are
have
3. คำในข้อใดต่างจากพวก
spade  
hoe 
dish
axe
rake  
4. I………student.
am
has
is
are
have
5. We…………teacher.
have
am
are
has
is
6. It……….a dog.
is
am
are
has
have
7. คำในข้อใดต่างจากพวก
Sunflower
Lotus
Tulip
Orchid
Table
8. He …………boys.
have
am
has
is
are
9. คำในข้อใดต่างจากพวก
rocking-chair  
telephone
bear
vase  
picture  
10. คำในข้อใดต่างจากพวก
elephant
camel
rose
rabbit
ant
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:54:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::