แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดแปลว่า พิสูจน์
place
part
made
round
find
2. My……….is Maya.
are
am
new
what
name
3. คำในข้อใดเขียนผิด
buffalo
ping
milk
black
content
4. ข้อใดแปลว่า สีแดง
yellow
pink
blue
red
white
5. คำใดแปลว่า แบ่งแยก
made
find
round
place
part
6. คำใดแปลว่า สถานที่
place
part
made
round
find
7. คำใดไม่มีความหมาย
elephant
cat
dog
my
fai
8. คำใดแปลว่า สร้าง
round
made
find
place
part
9. คำใดแปลว่า กลม
round
made
find
place
part
10. I look ……….on sky.
shirt
frog
moon
sister
cow
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:14:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::