แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. A: …………... have you been married? B: Ten years.
How long
Where
Why
What
How
2. A: ………….caps does he want? B: He wants three caps.
How long
How many
How
How often
How much
3. "A: ………….milk does she want? B: One glass,please."
How many
How
How long
How often
How much
4. A: …………is it? B: It is seven o'clock.
Why
When
What
Where
What time
5. A: ………….do you like cat? B: Because it nice.
Where
When
What time
Why
What
6. A: …………is this? B: It is a doll.
What time
Where
Why
What
When
7. A: ………….mangoes do you want? B: I want two kilos.
How long
How many
How
How often
How much
8. A: …………are you? B: I am going to Lampang.
What time
Where
When
Why
What
9. A: ………….do you go to school? B: At seven o'clock.
Where
Why
What
When
What time
10. A: ………….money do you have? B: One thousand baht.
How often
How
How much
How many
How long
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:43:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::