แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่นำ 49, 14 และ 98 ไปหารแล้วเหลือเศษ 2 เท่ากัน คือจำนวนใด"
  200
  50
  100
  250
  150
2. จำนวนเต็มในข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
  "12, -13, -14, -15"
  "-45 , -63 , -73 , -99"
  "32 , 23 , 16 , 8"
  "-4 , 0 , 19 , -20"
  "-31 , -12 , 25 , 39"
3. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มใดมีค่าน้อยที่สุด
  -15
  -5
  0
  6
  11
4. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ [(-7) – 67]+(-102)
  267
  -176
  167
  176
  -267
5. ผลลัพธ์ของ -|-12|- |-6| เท่ากับเท่าใด
  -16
  16
  -18
  18
  17
6. -12 – (-9) + (-14) มีค่าเท่าใด
  17
  -11
  -17
  11
  16
7. ค่าของ a จาก a*(7+9) = (12*7)+(12*9)คือจำนวนใด
  16
  7
  9
  18
  12
8. "จำนวนใดเป็นตัวประกอบร่วมที่มากที่สุด ของ 42 ,105 และ 165"
  5
  4
  2
  3
  6
9. จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด
  4+(-8)
  1+(-1)
  (-4)+(-2)
  (-10)+7
  (-25)+(-2)
10. ผลลัพธ์ของ [(-16)/ (-4)] * [(-5)*4] เท่ากับเท่าใด
  -70
  90
  60
  -80
  50
11. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนสองจำนวนเป็น 3 และ 36 ถ้าจำนวนนับหนึ่งคือ 12 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร
  7
  12
  5
  9
  10
12. ผลลัพธ์ของ [4*(-1)*(-3)]/(-2) เท่ากับเท่าใด
  5
  12
  -6
  6
  -12
13. "กำหนด a = -2 , b = 4 , c = -8 จงหาค่าของ (ab/c)*(ac+bc) เท่ากับข้อใด"
  -8
  16
  8
  -16
  17
14. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่เป็นพหูคูณร่วมของ 30 และ 40 คือจำนวนใด
  120
  90
  60
  30
  150
15. จำนวนใดเป็นตัวประกอบของ 76
  12
  14
  16
  19
  7
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:44:09am