cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ข้อใดถูกต้อง
2. มีเชือกอยู่ 3 เส้น ยาว 36, 42 และ 54 เมตร ถ้าจะแบ่งเป็นเส้นสั้นๆให้เท่ากัน และยาวที่สุด จะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้น
3. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-50 มีทั้งหมดกี่จำนวน
4. ตัวประกอบของ 225 มีทั้งหมดกี่จำนวน
5. 4 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
6. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนสองจำนวน เป็น 5 และ 50 ตามลำดับ จำนวนหนึ่งเป็น 10 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร
7. ตัวประกอบของ 120 มีทั้งหมดกี่จำนวน
8. ตัวประกอบของ 75 มีทั้งหมดกี่จำนวน
9. จำนวนในข้อใดที่เป็นพหุคูณของ 36
10. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100 มีทั้งหมดกี่จำนวน
11. ประโยคในข้อใดเป็นเท็จ
12. จงหาผลต่างของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 96 และ 216
13. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนมากไปหาน้อย
14. ตัวประกอบของ 81 มีอะไรบ้าง
15. จำนวนประกอบเฉพาะของ 34 ได้แก่จำนวนอะไรบ้าง
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 1 Oct 2023 10:53:01pm
Open source: github.com / view answer / view no answer