cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ตัวประกอบของ 225 มีทั้งหมดกี่จำนวน
2. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนสองจำนวน เป็น 5 และ 50 ตามลำดับ จำนวนหนึ่งเป็น 10 อีกจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไร
3. ประโยคในข้อใดเป็นเท็จ
4. ตัวประกอบของ 75 มีทั้งหมดกี่จำนวน
5. ตัวประกอบของ 120 มีทั้งหมดกี่จำนวน
6. มีเชือกอยู่ 3 เส้น ยาว 36, 42 และ 54 เมตร ถ้าจะแบ่งเป็นเส้นสั้นๆให้เท่ากัน และยาวที่สุด จะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้น
7. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-50 มีทั้งหมดกี่จำนวน
8. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100 มีทั้งหมดกี่จำนวน
9. ข้อใดเรียงลำดับจำนวนมากไปหาน้อย
10. ข้อใดถูกต้อง
11. จำนวนประกอบเฉพาะของ 34 ได้แก่จำนวนอะไรบ้าง
12. 4 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด
13. จงหาผลต่างของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 96 และ 216
14. ตัวประกอบของ 81 มีอะไรบ้าง
15. จำนวนในข้อใดที่เป็นพหุคูณของ 36
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 15 Jul 2024 3:44:26pm
Open source: github.com / view answer / view no answer