แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. [(18/2)+(-4)]*20=?
  100
  240
  200
  -240
  -100
2. [67+(-7)]*(-5)=?
  -330
  -300
  230
  330
  300
3. 99*(-10)=?
  990
  -99
  1990
  99
  -990
4. 75-(-25)=?
  -100
  50
  -50
  20
  100
5. (31-11)+26=?
  45
  44
  48
  47
  46
6. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
  -607
  607
  -593
  593
  242
7. [(100/25)*5]+(-13)=?
  8
  -7
  -6
  -8
  7
8. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
  -167
  167
  127
  -127
  159
9. (-16)+4+(-20)=?
  31
  -32
  -30
  32
  30
10. (200/4)+[100-(-50)]=?
  150
  200
  -200
  100
  -150
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:56:30am