แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. [(18/2)+(-4)]*20=?
100
-240
-100
240
200
2. 99*(-10)=?
99
-990
990
1990
-99
3. (31-11)+26=?
47
44
46
45
48
4. (-16)+4+(-20)=?
31
-32
-30
32
30
5. (200/4)+[100-(-50)]=?
150
-150
200
-200
100
6. 75-(-25)=?
-50
100
20
-100
50
7. [(100/25)*5]+(-13)=?
-8
7
-7
8
-6
8. [(-15)+(-15)*20]+(70/10)=?
593
-593
-607
607
242
9. (21*7)+[(-2)*(-10)]=?
159
167
-127
-167
127
10. [67+(-7)]*(-5)=?
330
-300
300
-330
230
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 3:55:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::