แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "(3,775,950/5)+(50*22)=?"
" 755,300 "
" 756,300 "
" 756,270 "
" 756,280 "
" 756,290 "
2. (35*5)-(26*4)=?
72
69
70
71
73
3. "(555,555/11)*(777/7)=?"
"5,606"
"5,006"
"5,007"
"5,700"
"5,600"
4. "(10,000*50)-(9,777,000/5)=?"
"1,450,000"
"1,455,400"
"1,455,000"
"-1,455,000"
"-1,455,400"
5. "(37,975/5)/(125/25)=?"
"1,520"
"1,500"
"1,510"
"1,508"
"1,519"
6. "(36,970/2)+(7,726/2)=?"
"22,300"
"22,340"
"22,308"
"22,348"
"22,048"
7. "(969,790/5)-(31*7)=?"
"193,200"
"193,705"
"193,701"
"193,740"
"193,741"
8. "(769*2)+(2,790/2)=?"
"2,000"
"2,903"
"2,930"
"2,900"
"2,933"
9. "(2,750/5)*50=?"
" 20,000 "
" 20,500 "
"27,500"
" 27,000 "
" 7,500 "
10. (123*30)-(705/5)=?
"3,550"
"3,049"
"3,509"
"3,549"
"3,540"
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:27:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::