แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "(969,790/5)-(31*7)=?"
  "193,740"
  "193,701"
  "193,200"
  "193,705"
  "193,741"
2. (123*30)-(705/5)=?
  "3,509"
  "3,550"
  "3,049"
  "3,540"
  "3,549"
3. "(555,555/11)*(777/7)=?"
  "5,007"
  "5,606"
  "5,700"
  "5,600"
  "5,006"
4. "(769*2)+(2,790/2)=?"
  "2,000"
  "2,903"
  "2,930"
  "2,900"
  "2,933"
5. "(10,000*50)-(9,777,000/5)=?"
  "-1,455,000"
  "1,455,000"
  "-1,455,400"
  "1,455,400"
  "1,450,000"
6. "(2,750/5)*50=?"
  " 27,000 "
  " 20,000 "
  "27,500"
  " 20,500 "
  " 7,500 "
7. "(3,775,950/5)+(50*22)=?"
  " 756,270 "
  " 755,300 "
  " 756,300 "
  " 756,280 "
  " 756,290 "
8. (35*5)-(26*4)=?
  72
  69
  70
  71
  73
9. "(36,970/2)+(7,726/2)=?"
  "22,048"
  "22,340"
  "22,348"
  "22,300"
  "22,308"
10. "(37,975/5)/(125/25)=?"
  "1,510"
  "1,519"
  "1,508"
  "1,520"
  "1,500"
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 7:28:50am