แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "(1,111+7,777)-2,911=?"
"5,907"
"5,970"
"5,977"
"5,900"
"5,978"
2. "(29,102+11,135)-20,701=?"
"19,539"
"19,538"
"19,536"
"19,541"
"19,537"
3. "(698,706/2)+79,017=?"
"429,369"
"428,370"
"428,371"
"430,456"
"429,376"
4. "(63,690/5)+(70*230)=?"
"28,697"
"28,838"
"28,469"
"28,849"
"28,647"
5. "(7,912/2)+(369+7,069)=?"
"11,393"
"11,394"
"11,390"
"11,392"
"11,395"
6. "(3,296+7,506)+(7,309+2,508)=?"
"20,617"
"20,620"
"20,621"
"20,619"
"20,618"
7. "(98,760+178,990)+176,702=?"
"454,452"
"454,002"
"454,402"
"454,450"
"450,542"
8. "(7,392+3,011)+220=?"
"10,658"
"10,674"
"10,624"
"10,623"
"10,698"
9. "(234,567-123,456)+369=?"
"111,080"
"111,000"
"111,400"
"111,480"
"111,008"
10. "(2,795-1,462)+2,702=?"
"4,036"
"4,030"
"4,000"
"4,035"
"4,005"
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 5:44:37 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::