แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. "(2,795-1,462)+2,702=?"
  "4,030"
  "4,035"
  "4,005"
  "4,000"
  "4,036"
2. "(698,706/2)+79,017=?"
  "429,369"
  "428,370"
  "428,371"
  "430,456"
  "429,376"
3. "(29,102+11,135)-20,701=?"
  "19,539"
  "19,538"
  "19,536"
  "19,541"
  "19,537"
4. "(63,690/5)+(70*230)=?"
  "28,469"
  "28,697"
  "28,838"
  "28,849"
  "28,647"
5. "(234,567-123,456)+369=?"
  "111,400"
  "111,080"
  "111,480"
  "111,000"
  "111,008"
6. "(7,392+3,011)+220=?"
  "10,658"
  "10,674"
  "10,698"
  "10,624"
  "10,623"
7. "(98,760+178,990)+176,702=?"
  "454,452"
  "454,002"
  "454,402"
  "454,450"
  "450,542"
8. "(7,912/2)+(369+7,069)=?"
  "11,392"
  "11,390"
  "11,393"
  "11,394"
  "11,395"
9. "(1,111+7,777)-2,911=?"
  "5,907"
  "5,900"
  "5,978"
  "5,970"
  "5,977"
10. "(3,296+7,506)+(7,309+2,508)=?"
  "20,620"
  "20,618"
  "20,617"
  "20,621"
  "20,619"
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 8:41:54am