แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "367,900+700,777=?"
"1,060,699"
"1,068,677"
"1,069,369"
"1,045,254"
"1,024,365"
2. "(3,691*5)+7,269=?"
"25,485"
"25,694"
"25,639"
"25,658"
"25,724"
3. "2,379+3,999=?"
"6,148"
"6,598"
"6,548"
"6,345"
"6,378"
4. "(6,666+3,333)-9,999=?"
2
3
4
0
1
5. "(17,961*5)+3,692=?"
"93,478"
"93,546"
"94,364"
"93,497"
"93,584"
6. "(5,307/3)*6=?"
"10,610"
"10,614"
"10,364"
"10,654"
"10,600"
7. "(9,632+492)-6,129=?"
"3,015"
"3,001"
"3,145"
"3,010"
"3,011"
8. "(7,569/3)+2,102=?"
"4,639"
"4,600"
"4,675"
"4,650"
"4,625"
9. "(67,951*3)+7,001=?"
"210,458"
"210,845"
"201,658"
"210,859"
"210,854"
10. "(6,393/3)*5=?"
"10,000"
"10,655"
"10,600"
"10,605"
"10,650"
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:44:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::