แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. น้ำมีความหนาแน่นมากที่สุดที่อุณหภูมิกี่ 0c
3
8
2
4
5
2. พลังงานโครงผลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการใด
การเดือด
การละลาย
การระเหิด
การระเหย
การควบแน่น
3. ข้อใดมีพลังงานความร้อนมากที่สุด
กิโลจูล
จูล
กิโลแคลอรี่
แคลอรี่
กรัม
4. สารในข้อใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด
ของแข็งและแก๊ส
ของเหลว
แก๊ส
เท่าๆกันทุกสถานะ
ของแข็ง
5. ที่อุณหภูมิ 20 0C ความดัน 1.0 บรรยากาศ แก๊สในข้อใดที่สามารถละลายน้ำได้ดีที่สุด
ไนโตรเจน
คาร์บอนมอนอกไซด์
ออกซิเจน
คริปทอน
คาร์บอนไดออกไซด์
6. สารในข้อใดที่มีความดันไอสูงที่สุด
น้ำ
เอทานอล
ไอเอทิลอีเทอร์
เมทานอล
ไฮโดรเจน
7. การละลายของสารจะเป็นประเภทคายความร้อนหรือดูดความร้อนขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง
ระบบ
สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิห้อง
พลังงานแลททิซและพลังงานไฮเดรชัน
พลังงานไฮเดรชัน
8. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
การก่อไฟ
การละลายของน้ำแข็ง
การทำให้ก้อนหินแตกละเอียด
การเผากระดาษ
การขูดมะพร้าว
9. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุด
แอมโมเนียมคลอไรด์
โพแทสเซียมไนเตรด
โซเดียมไฮดรอกไซด์
เอทานอล
กลูโคส
10. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การสุกของผลไม้
การสูบบุหรี่
น้ำกลายเป็นไอ
การทอดไข่
การเผากระดาษ
11. สารในข้อใดมีจุดเดือดสูงที่สุด
แอมโมเนีย
เอทานอล
มีเทน
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์
น้ำ
12. การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก็สโดยตรงเรียกว่าอะไร
การระเบิด
การหลอมเหลว
การระเหิด
การระเหย
การกลายเป็นไอ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุดสถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-10-22 4:32:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::