แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. บริษัทเงินทุนทำหน้าที่คล้ายกับหน่วยงานใด
  บริษัทประกันชีวิต
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารพาณิชย์
  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  สหกรณ์
2. การตัดสินใจในรูปของสหกรณ์ ขึ้นอยู่กับใครเป็นสำคัญ
  คณะกรรมการ
  สมาชิก
  ประธาน
  ผู้จัดการ
  เจ้าของสหกรณ์
3. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่สำคัญคือสถาบันทางการเงินใด
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
  บริษัทเงินทุน บริษัทยืมทุน บริษัทลงทุน
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
4. สหกรณ์ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติมากที่สุดคือสหกรณ์ประเภทใด
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  สหกรณ์แท็กซี่
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์ประมง
  สหกรณ์เพื่อการเกษตร
5. บริษัทประกันชีวิตมีความสำคัญอย่างไร
  รับฝากเงิน
  ระดมเงินออมจากประชาชน
  ประกันชีวิต
  ให้กู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุน
  รับฝากเงิน-กู้ยืมเงิน
6. โรงรับจำนำดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์เรียกว่าอะไร
  สถานธนานุเคราะห์
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
  สถานีรถไฟ
  ธนาคารออมสิน
7. สถาบันการเงินและบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีความสำคัญอย่างไร
  เป็นแหล่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
  เป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
  เป็นแหล่งการฝากเงินที่สำคัญ
  เป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศ
  เป็นแหล่งเงินกู้และเงินฝากที่สำคัญ
8. การกู้ยืมเงินจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์จะใช้สิ่งใดในการค้ำประกัน
  ชีวิต
  บ้านและที่ดิน
  บัญชีเงินฝากของธนาคารต่างๆ
  รถยนต์
  ตำแหน่งทางราชการ
9. ข้อใดเป็นสถาบันการเงิน
  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  บริษัทเงินทุน
  โรงรับจำนำ
  บริษัทประกันชีวิต
  ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
10. บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมมุ่งช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศโดยมุ่งเน้นช่วยเหลืออุตสาหกรรมประเภทใด
  สินค้าOTOP
  สินค้าเกษตรกรรม
  สินค้าแปรรูป
  สินค้าทุกประเภท
  สินค้าอุตสาหกรรม
11. สถาบันการเงินบริษัทเงินทุนมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องใด
  ระดมเงินออมจากประชาชน
  ให้ดอกเบี้ย
  ระดมเงินทุน
  ให้กู้ยืม
  รับฝากเงิน-กู้ยืมเงิน
12. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมมีแหล่งเงินกู้ยืมในการทำธุรกิจที่สำคัญคือ
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
  นายทุน
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
  บริษัทเงินทุน บริษัทยืมทุน บริษัทลงทุน
13. แหล่งเงินทุนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด คือสถาบันการเงินใด
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  โรงรับจำนำ
  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  ธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารออมสิน
14. สหกรณ์ประเภทใดที่มีสมาชิกประกอบอาชีพในเมือง
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์แท็กซี่
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ประมง
  สหกรณ์ออมทรัพย์
15. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นสถาบันการเงินที่ระดมเงินทุนจากประชาชนด้วยวิธีการใด
  เก็บดอกเบี้ย
  ขยายพื้นที่การทำงาน
  ออกตั๋วสัญญา
  เก็บดอกเบี้ยและภาษี
  เก็บเงินตราสาร
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 29 Mar 2023 6:38:02am