แนะนำหนังสือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001) นังสือเรียน รายวิชาบังคับ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ 11 บท ประกอบด้วย
1. การทักทายและการตอบรับคำทักทาย (Greeting)
2. การแนะนำตนเองและการแนะนำผู้อื่น (Introducing oneself and others)
3. การกล่าวลาและการตอบรับการกล่าวลา (Leave Taking)
4. การเขียน การอ่านพยันชนะ สระ และการประสมคำ
5. จำนวนนับและลำดับที่ (Cardinal numbers and Ordinal numbers)
6. คำนาม และคำศัพท์หมวดต่าง ๆ
7. สัญลักษณ์
8. การขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ
9. ประโยคความเดียว
10. ประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ คำสรรพนาม คำบุพบท และคำคุณศัพท์
11. ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพแม่บ้าน
หนังสือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001)
หนังสือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001)
ความเป็นมาของ wanvisa/p6.html p.201 นื้อหาใน wanvisa/p6.html ใน thainame . net ได้ถูกปรับใหม่ เนื่องจากเครื่องบริการปรับระบบใหม่ ทำให้เนื้อหาเดิมหายไปแล้ว และพยายามค้นคืน แต่ก็หาเนื้อหาเดิมไม่พบ จึงค้นดูจากกูเกิ้ล และพบว่ามีอีบุ๊กที่อ้างอิงถึงเว็บเพจหน้านี้ ในอีบุ๊กรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (พต11001) หน้าที่ 201 ซึ่งเป็นส่วนของการเขียนอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงได้ปรับเนื้อหาขึ้นใหม่ แล้วอ้างอิงกลับไปยังอีบุ๊ก และเพิ่มลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาภาษาอังกฤษ เช่น แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อขยายการเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ 0819927223 หรือ เฟซบุ๊ก @ajburin
แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา บบทดสอบออนไลน์สำหรับผู้ทดสอบด้วยตนเอง (Online Testing) คือ บริการข้อสอบออนไลน์ แบบปรนัย 4 - 6 ตัวเลือก มีฟังก์ชันการแสดงคำถามและตัวเลือกเป็นภาพขนาด 640px * 480 px แบบ Lightbox เพื่อสนับสนุนให้คุณครูได้เปิดคำถามเป็นภาพ แล้วฉายขึ้น Projector และทำกิจกรรมในชั้นเรียน โดยแยกตามสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
6พ.ค.2566 ข้อสอบชุดนี้ (Test3 บน Thainame.net) ถูกปรับปรุงเป็นระบบข้อสอบชุดแรก ที่เลือกเปิดการแสดงเฉลย ผ่าน Mouse over - glyphicon glyphicon-eye-open ซึ่งพัฒนาต่อจากการแสดงคำถามผ่าน Lightbox เมื่อคลิก glyphicon glyphicon-th (table header) ให้คุณครูเลือกใช้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในชั้นเรียน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Exchange) แทน การวัดผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก (Choice)
ภาษาอังกฤษ : 25 ชุด
ข้อสอบชุดเอฟ วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ บุพบท (Preposition) ได้แก่ การใช้ for ช่วงเวลาหนึ่ง หรือเป็นเวลานาน, during ช่วงเหตุการณ์, at สถานที่ หรือกี่นาฬิกา หรือมุมตึก, on กับด้านไหน หรือวันที่ หรือวันพิเศษ, between ระหว่างสองสิ่ง, until เวลาที่กำหนด, in ส่วนไหนของเมือง หรือ ในเมืองไหน หรือในชุดสีอะไร, by พาหนะใด
ข้อสอบชุดพี วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท ได้แก่ การนับจำนวน, การใช้ s กับ es, do กับ does, of หลังกลัว, on วันที่ หรือ กำแพง, next to แปลว่าถัดไป, in เดือน และ he she it they their
ข้อสอบชุดเอ็ม วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท (Preposition) ได้แก่ หน่วยของสบู่, of หลังกลัว, รู้ว่าใครขายอะไร, พหูพจน์และเอกพจน์, ในฟาร์มมีอะไร, ถามความบ่อย, ถามอาชีพ
infinitive verb คือ คำกริยาช่อง 1 ที่ไม่มีการผัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Infinitive with to และ Infinitive without to มีกริยาหรือคุณศัพท์ที่มี to ตามหลัง เช่น deserve to, exptect to, forgot to, like to, need to, lucky to, ready to, proud to และมีตัวอย่างประโยค เช่น I forgot to close the window. Steve is lucky to have such good friends. I’m proud to work with you. หรือ I can play the guitar.
หลักการใช้ Infinitive verb (รูปของกริยาที่ยังไม่ได้ผัน)
Thainame.net